ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате уеб сайта кърти-чисти-извозва.com. Кърти-чисти-извозва.com e уеб сайт, който се управлява от администратор и се използва от Ползвателите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на уеб сайта кърти-чисти-извозва.com. Достъпът, разглеждането или използването на уеб сайта означава приемане и съгласие на ползвателите с Общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Дефиниции
II. Приемане, съгласие и действие на ОУ
III. Прaвила за използване на уеб сайта
IV. Авторски права – ограничения и отговорности свързани с тях
V. Ограничение на отговорността
VI. Поверителност
VII. Жалби, спорове и приложимо право
VIII. Промени в ОУ
IX. Данни за Администратора

I. Дефиниции

„ОУ“ – Общи условия за използване на уеб сайта кърти-чисти-извозва.com.
„Уеб сайт“ , „Сайт“ – уеб сайт с адрес (URL) https://кърти-чисти-извозва.com.
„Ние“, „кърти-чисти-извозва.com“ – означава ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ , собственик на уеб сайта https://кърти-чисти-извозва.com.
„Администратор“ – ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ, което управлява и поддържа сайта и платформата.
„Ползвател“ – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.
„Услуги“ – всички услуги на Администратора или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за Ползвателите на уеб сайта кърти-чисти-извозва.com.
„Лични данни“ – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“).
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху, който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта.

II. Приемане, съгласие и действие на ОУ

1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Ползвателя, което съдържа условията за използването на уеб сайта. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта.
2. ОУ влизат в сила от момента, в който ползвателите използват за пръв път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта.
3. Взаимоотношенията между Ползвателите и Администратора във връзка с използването на уеб сайта кърти-чисти-извозва.com се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

III. Прaвила за използване на уеб сайта

ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ , като създател и собственик на уеб сайта кърти-чисти-извозва.com, Ви дава право да зареждате и разглеждате цялата налична информация и всички материали, които са публикувани в сайтa само за лична употреба, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава информацията и материалите на този сайт да се копират или публично да се разпространяват. Употребата на публикуваните в този уеб сайт материали в други сайтове е забранена.

IV. Авторски права – ограничения и отговорности свързани с тях

Ползвателите могат да използват всички услуги, предлагани на сайта за лични нужди и при условие, че не се нарушават авторските права на ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ или на трети лица, свързани пряко или косвено с информацията и материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Ползвателите.
ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ и лицето публикуващо информацията.
Линковете на сайта към други сайтове, собственост на трети лица са публикувани за удобство на Ползвателите. При употреба на такава препратка Ползвателите не използват услуга, предоставена от ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите ОУ не се прилагат.
ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове свързани с използването на такива сайтове се носят от Ползвателите.
ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали на този сайт. Възможни са печатни грешки и неточности в представената информация. ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваната информация, както и материали, услуги и цени. Възможно е на уеб сайта да присъства информация за услуга или друга информация, която не се предлага и не е достъпна в момента. За повече информация за наличните услуги и друга информация се свържете с нас на посочените координати за контакти.

V. Ограничение на отговорността

ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ полага всички необходими усилия уеб сайтът да работи правилно и информацията в него да е коректна, както и да избягва каквито и да е сривове, прекъсвания, прекратяване или други събития, които могат да Ви причинят вреди, както пряко (например повреда на компютър), така и непряко (например пропуснати ползи).

VI. Поверителност

1. С достъпа до уеб сайта и използването му Ползвателят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на уеб сайта, съгласно ОУ и публикуваната в уеб сайта Политика за защита на личните данни.
2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на посетителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

VII. Жалби, спорове и приложимо право

В случаите, когато услуги в уеб сайта не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Посетителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Посетителя и електронния адрес.
Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Посетителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.
Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса, от които Посетителят е изпратил жалбата.
Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с уеб сайта. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Посетителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.
За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

VIII. Промени в ОУ

Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уеб сайта.
Посетителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на уеб сайта. Всяко използване на уеб сайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.
При отказ на Посетителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва уеб сайта по какъвто и да е начин.

IX. Данни за Администратора

Администраторът, осигуряващ функционирането на уеб сайта кърти-чисти-извозва.com е ЛАЗАР ВИДИНОВ ИВАНОВ , ЕГН: 8509187148.
Настоящите Общи условия са приети от Администратора на 25 май 2018 г.

Обади се сега